Skip to main content

Dammsäkerhet

Under början av 90-talet utvecklade vi i samarbete med Sydkraft ett program för kvalificerad undersökning av kraftverk och dammar. Detta innefattar:

• Genomgång av dokumentation från byggtid och förvaltning
• Upprättande av undersökningsplan
• Fältmässiga undersökningar både över och under vatten
• Sakkunnig analys
• Dokumentation av undersökningsresultatet
• Åtgärdsförslag

Vår målsättning är att allsidigt belysa anläggningens tillstånd. Detta ger möjlighet att rationellt planera underhåll. Dessutom kan kostsamt dubbelarbete elimineras genom att fel upptäcks innan åtgärdsarbeten påbörjas.