Skip to main content

Statusbedömning av anläggningar

Arbetsmetod

Eventuellt förgrundsmaterial analyseras för att en god uppfattning om objektet skall skapas.

Fältmässigt mäts objektet in med elektronisk tryckgivare samt undersöks okulärt, detta kan kompletteras med videoinspelning eller stillbilder. Insamlad data analyseras och dokumenteras för att därefter redovisas på relationsritningar i sektion och plan, samt kompletteras med förklarande text.

Utifrån de upprättade dokumenten kring objektet, kan den som är underhållsansvarig se förändringar och skador i anläggningen. Efter analys av det redovisade objektet i förhållande till rådande driftssituation, kan man besluta om åtgärder och vidtaga lämpliga ekonomiska ställningstaganden.

Underhållsprogram

Underhållsprogram upprättas för att en trygg och säker underhållssituation skall erhållas. Syftet med hela metodiken är att uppnå lägsta möjliga driftskostnad och minsta möjliga störning i förhållande till ett definierat tillstånd, samt att bibehålla eller höja objektets tekniska status.

Ett underhållsprograms innehåll kan t ex vara enligt nedan:

  • Genomgång av dokumentation från byggtid och förvaltning
  • Sakkunnig analys av det befintliga materialet
  • Återkommande undersökningar med olika periodisering och prioritering
  • Dokumentation av undersökningar på relationsritningar
  • Analys, åtgärds- och konstruktionsförslag till eventuella förändringar
  • Akutservice

Rör- och kabelundersökningar

Med vår bottengående bandvagn kan vi arbeta i strömmande vatten med strömhastighet upp till ca 2 knop. Bandvagnen kan köras av dykare eller fjärrstyras från moderfartyget vid större vattendjup. Utrustningen har använts vid de årliga besiktningarna av gasledningsgraven mellan Danmark och Sverige i Öresund