Skip to main content

Sjömätningar

Den viktigaste framgångsfaktorn i ett projekt är att från början ha korrekta handlingar oavsett om projektet är på land eller i angränsning till vatten. För projekt som angränsar till vatten är det ofta att det finns flytande enheter inblandade som är kostsamma. Det kan röra sig om mindre flottar eller större pråmar, entreprenadfartyg eller jack-ups. För att eliminera och minimera driftstop som kan bero på felaktiga handlingar så förstår vi att det är av största vikt att framställda underlag är korrekta. Vi arbetar enligt 3 U principen för att säkerställa och överträffa kundens förväntan.

Rätt Utrustning, Rätt Utbildning samt Rätt Utförande.

Harbour mapping

Mapping of waterways

Farledskontroller

Seabed mapping

För att ert projekt ska bli lyckat erbjuder vi en rad olika tillvägagångssätt med genomarbetade metoder för att ställa fram underlag till ert projekt. Exempel på metoder kan vara:

Multibeam-ekolodning

Högupplöst ”mångstråle-ekolod” som inte bara lokaliserar små föremål utan även kartlägger botten, byggnadsverk i hamnar och ute till havs efter ert behov. All mätning med multibeam-ekolod utförs heltäckande med tillhörande sensorer och sker i enlighet med gällande anvisningar från Transportstyrelsen och Sjöfartsverket, FSIS-44 (IHO S-44).

Mekanisk ramning

Som ett led i efterfrågan på sjömätning med mekanisk ramning så har vi utvecklat framgångsrik ramningsmetod. Vi erbjuder helhetslösning för sjömätning med både ramning och multibeam-ekolodning. Med vår mobila enhet kan ramning erbjudas till kunder i hela Sverige. All sjömätning med ram och multibeam-ekolod utförs enligt gällande anvisningar.

Sub-bottomprofiler

Denna metod används för att undersöka lagerföljder ned efter sjö- eller havsbotten. Detta kan vara avgörande att veta huruvida bottensedimentens egenskaper är vid exempelvis placering av sjöförlagda ledningar. Sub-bottomprofilern kan även användas för att kvantifiera muddringsbehov och kartlägga var det finns berg.

Sub-bottomprofiler utrustningen har en rad olika användningsområden där vi kundanpassar metoderna och vägleder er i era projekt.

Side scan sonar

Används ofta i kombination med sub-bottomprofiler för att tolka ytgeologiska förhållanden. Med högupplöst geofysisk utrustning kan mycket små föremål lokaliseras vilket kan komma till nytta i olika sammanhang. Vid projekt som har behov av att lokalisera föremål på botten då är denna utrustning optimal.

All data samlas in som rådata.

Ingen efterbehandling sker i realtid under själva insamlandet av data. Data lagras kontinuerligt i realtid, och sparas slutligen i fil efter varje avslutad körning i linjen.

Rådata efterbehandlas med programvara från Eiva (NaviEdit), varvid data kompenseras för uppmätta rörelser, och framtagna startvärden för de olika sensorerna. Startvärden erhålls från körning över känd punkt enligt ovan.

Under efterbehandlingen rensas data från uppenbara felaktiga registreringar. Kriterier för felaktiga registreringar liksom andra kriterier vad avser kvalitet beaktas under denna process.

Slutresultatet av efterbehandlingen blir ett antal XYZ-filer, vilka innehåller inmätta och enligt ovan kontrollerade punkter från utförda mätningar.

Dessa XYZ-filer utgör indata för etablering av en digital terrängmodell över mätta områden.

Terrängmodellen skapas med hjälp av programvaran NaviChart från Eiva A/S. Utifrån etablerad modell, skapas ritningar för den slutliga redovisningen.

SOUND SURVEYOR – sjömätning

Ladda ner faktablad (PDF-dokument)